Audyt finansowy to innymi słowy szczegółowe badanie kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Przeprowadza go biegły rewident. Jego zadaniem jest weryfikacja sporządzonego przez przedsiębiorstwo sprawozdania finansowego oraz wydanie opinii o jego faktycznym stanie finansowych. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają corocznej ocenie rewidenta? Co jest głównym celem przeprowadzania audytu finansowego?

Jednostki zobowiązane do poddania się audytowi finansowemu

Jednostkami zobowiązanymi do umożliwienia przeprowadzenia audytu finansowego przez biegłego rewidenta są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które zajmują się obrotem pieniędzmi. Należą do nich między innymi banki, kasy pożyczkowe i oszczędnościowe, zakłady ubezpieczeń (w tym zakłady reasekuracji), zakłady zawiązane z funduszami inwestycyjnymi i z obrotem papierami wartościowymi. Corocznej kontroli podlegają także spółki akcyjne.

Co więcej, audyt finansowy jest przeprowadzany także w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą towarów i usług, których dochód netto przekracza 5 milionów euro oraz w przedsiębiorstwach o sumie aktywów przekraczających 2,5 miliona euro na koniec danego roku obrotowego. Kontrolą objęte są również zakłady zatrudniające na pełny etat więcej niż 50 pracowników

Cele audytu finansowego

Głównym celem przeprowadzenia audytu jest weryfikacja sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa. Biegły rewident ma za zadanie sprawdzić, czy:
– zostało ono sporządzone w oparciu o rzetelne informacje zawarte w księgach rachunkowych firmy,
– jest ono zgodne z rzeczywistością,
– spełnia ono warunki obowiązujących przepisów prawa, w szczególności założeń ustawy stworzonej na potrzeby regulowania kwestii prowadzenia rachunkowości w przypadku działalności gospodarczej,
– jest ono zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Ponadto biegły rewident jest zobowiązany do sporządzenia opinii, na podstawie której poddane kontroli przedsiębiorstwo może w dalszym ciągu prowadzić działalność. Pozytywna opinia wydawana jest wówczas, gdy według oceny rewidenta sytuacja finansowa firmy jest stabilna i nie ma realnego ryzyka jej upadłości w ciągu nadchodzącego roku obrotowego.

Dobrowolne poddanie się audytowi finansowemu

Co raz częściej przedsiębiorstwa prywatne, jak również uczelnie czy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, dobrowolnie poddają się audytowi finansowemu.

Powodem tego jest chęć ulepszenia infrastruktury przedsiębiorstwa, usprawnienie kontroli jego finansów, a także poprawa wydajności i efektywności podejmowanych działań.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]